Wspieranie
rozwoju

Przedszkole JCI zapewnia opiekę psychologiczną, logopedyczną oraz instruktorów pomagających korygować wady postawy.

Dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka wymaga współpracy wielu specjalistów. Opieka nad dzieckiem w Przedszkolu JCI jest zintegrowana i skoordynowana, a specjaliści uzupełniają się wzajemnie.  Współpracują oni również z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, dzięki czemu dzieci ze specyficznymi trudnościami mogą uzyskać stosowne orzeczenia i opinie.

 

Logopeda

Prowadzenie zajęć logopedycznych w Przedszkolu JCI rozpoczyna się od przeprowadzenia badań przesiewowych oraz zdiagnozowania dzieci pod kątem wad wymowy i zaburzeń mowy. Dzieci potrzebujące wsparcia logoterapeutycznego biorą udział w zajęciach indywidualnych z logopedą jeden lub dwa razy w tygodniu. Logopeda regularnie informuje rodziców o przebiegu zajęć oraz postępach w pracy terapeutycznej.

Psycholog

Do pracy psychologicznej z dzieckiem podchodzimy w sposób kompleksowy, zgodnie z założeniami nurtu psychologii pozytywnej. Przede wszystkim rozwijamy mocne strony dziecka, koncentrując się na jego potencjale i zasobach, jednocześnie zapewniając wsparcie w obszarach słabiej rozwiniętych. Zajęcia z psychologiem mają na celu przede wszystkim stymulować odporność psychiczną dziecka, uczyć konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, rozwijać kompetencje społeczne i umiejętność współpracy a także wzmacniać umiejętności koncentracji i pamięć. Oprócz pracy w gabinecie psychologicznym, staramy się tworzyć sytuacje będące symulacją warunków codziennego życia. Jest to szczególnie ważne w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu. Zajęcia z psychologiem mają formę zajęć indywidualnych, w kilkuosobowym zespole oraz zajęć z całą grupą dzieci. Zajęcia indywidualne odbywają się raz w tygodniu.

Gimnastyka korekcyjna

Aktywność ruchowa jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych stymulujących rozwój dziecka. Wiek przedszkolny charakteryzuje się dużą plastycznością aparatu ruchowego oraz słabymi zdolnościami koordynacji ruchów. Dziecko zdolne jest do intensywnego, ale krótkotrwałego wysiłku. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów i charakteryzują się dużą intensywnością. Różnorodność stosowanych metod pozwala na dopasowanie ćwiczeń do możliwości i potrzeb dzieci. Celem zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest przeciwdziałanie istniejącym wadom i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych dzieci. Gimnastyka prowadzona jest według autorskiego programu Radosnej Edukacji: www.radosnaedukacja.eu. Każda grupa wiekowa podzielona jest na dziesięcioosobowe zespoły. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w salce wyposażonej w akcesoria do rozwijania motoryki. Gimnastyką korekcyjną objęte są wszystkie dzieci Przedszkola JCI. Zajęcia wliczone są w czesne.

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne stanowią uzupełnienie zajęć grupowych. Nauczyciele prowadzą zajęcia indywidualne, gdy dziecko wymaga dodatkowego wsparcia. Czas oraz zakres zajęć uzgadniany jest z rodzicami. W zależności od potrzeb dziecka zajęcia z logopedą i psychologiem prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach. Oddzielną grupę stanowią dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Korzystają one z pomocy "nauczyciela cienia", który towarzyszy im przez cały dzień pobytu w przedszkolu. W zależności od potrzeb, dziecko może mieć także indywidualne zajęcia dogoterapii, muzykoterapii lub indywidualne zajęcia ruchowe. Wówczas konieczne jest uzyskanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W Przedszkolu JCI istnieje możliwość zapewnienia dziecku każdego potrzebnego specjalisty, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.