Wspieranie
rozwoju

 

 

 

 

Przedszkole JCI zapewnia opiekę psychologiczną, logopedyczną, terapię SI, treningi umiejętności społecznych, wspieranie dzieci wysoko wrażliwych, korektę wad postawy oraz inne zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb dzieci.

Dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka wymaga współpracy wielu specjalistów. Opieka nad dzieckiem w Przedszkolu JCI jest zintegrowana i skoordynowana, a specjaliści wzajemnie się uzupełniają. Współpracują oni również z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

 

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Do pracy psychologicznej z dzieckiem podchodzimy w sposób kompleksowy, zgodnie z założeniami nurtu psychologii pozytywnej. Rozwijamy mocne strony dziecka, koncentrując się na jego potencjale i zasobach, jednocześnie zapewniając mu wsparcie w obszarach słabiej rozwiniętych. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości rozwojowych, wspólnie z nauczycielami i rodzicami szukamy ich przyczyn, wspierając się w tym celu sprawdzonymi narzędziami diagnostycznymi lub opinią wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zajęcia z psychologiem mają na celu przede wszystkim stymulowaanie odporności psychicznej dziecka, uczyć konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, rozwijanie kompetencje społecznych i umiejętność współpracy, a także wzmacnianie pamięci i umiejętność koncentracji. Wzbogacając swoją wiedzę o pojawiające się w świecie nauki najnowsze odkrycia z dziedziny psychologii, wciąż poszerzamy zakres sposobów pracy z dziećmi. Jako jedni z nielicznych organizujemy zajęcia wspierające rozwój dzieci wysoko wrażliwych.

Oprócz pracy w gabinecie psychologicznym, staramy się tworzyć sytuacje będące symulacją warunków codziennego życia. Jest to szczególnie ważne w pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera. Zajęcia z psychologiem mają formę zajęć indywidualnych, w kilkuosobowym zespole lub zajęć z całą grupą dzieci.

Co roku psycholog bierze też udział w procesie adaptacji nowych członków naszej przedszkolnej społeczności, aby poznać zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Jesteśmy przekonani, jak niezwykle ważna jest współpraca przedszkola z rodzicami naszych podopiecznych, dlatego oprócz zajęć z dziećmi, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej staramy się wspierać także rodziców w trudzie wychowywania ich pociech i w dobieraniu odpowiednich sposobów reagowania na zachowania dziecka.

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Prowadzenie zajęć logopedycznych w Przedszkolu JCI rozpoczyna się od przeprowadzenia badań przesiewowych oraz zdiagnozowania dzieci pod kątem wad wymowy i zaburzeń mowy. Dzieci potrzebujące wsparcia logoterapeutycznego biorą udział w zajęciach indywidualnych z logopedą jeden lub dwa razy w tygodniu. Logopeda regularnie informuje rodziców o przebiegu zajęć oraz postępach w pracy terapeutycznej.

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Terapia integracji sensorycznej, poprzez dostarczanie możliwie zróżnicowanych wrażeń, ma na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych płynących ze  środowiska i z ciała. Prowadzenie terapii poprzedzone jest szczegółową diagnozą, która decyduje o zakresie wymaganego wsparcia i rodzajach ćwiczeń, jakie dziecko powinno wykonywać, aby odpowiednio stymulować jego rozwój. Zajęcia te odbywają się w specjalnie wyposażonym gabinecie  i prowadzone są przez terapeutę SI.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia te dedykowane są dla dzieci, doświadczających trudności w sferze emocjonalno-społecznej. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do kształtowania kompetencji niezbędnych do wyrażania siebie oraz budowania i podtrzymywania relacji, dzięki którym dziecko może realizować swoje potrzeby i czuć się pełnowartościowym członkiem większej społeczności. Zajęcia TUS są pewnego rodzaju poligonem doświadczeń, które mają odpowiednio stymulować rozwój dziecka, by z czasem samodzielnie pokonywało trudności w relacjach i rozwijało swój potencjał. Z zajęć tych chętnie korzystają dzieci z Zespołem Aspergera oraz wszyscy, którzy potrzebują tego typu wsparcia.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. W zależności od potrzeb dziecka, mają charakter zabawy z psychologiem lub w kilkuosobowej – specjalnie dobranej grupie, którą tworzą koledzy i koleżanki  dziecka.

 

TERAPIA RĘKI

Jej celem jest przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Oprócz ćwiczeń kształtujących prawidłowy chwyt, terapia ręki obejmuje także wzmacnianie zdolności skupienia uwagi i koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz przekraczanie linii środka ciała.

 

TRENING SŁUCHOWY JOHANSENA

Polega on na odpowiednio zaprojektowanej i codziennie przeprowadzanej stymulacji słuchu dziecka. Celem terapii jest poprawa przetwarzania bodźców słuchowych, tzn. różnicowania dźwięków i lokalizowania ich źródła, rozpoznawania wzorców dźwiękowych, umiejętności rozumienia mowy zniekształconej, rozumienia mowy w hałasie. Terapia poprzedzona jest badaniem audiometrii tonalnej oraz testami mowy utrudnionej w teście dychotycznym. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płytę CD. Codziennie, w specjalnych warunkach, przez około 10 minut dziecko słucha jej w przedszkolu lub w domu.

 

DOGOTERAPIA

Są to zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego terapeutę, któremu towarzyszy odpowiednio wyszkolony pies. Ta metoda terapeutyczna wpływa pozytywnie przede wszystkim na sferę społeczno-emocjonalną dziecka. Wspiera umiejętność samoregulacji, łagodzi stres i napięcia, rozwija empatię i poczucie odpowiedzialności, pomaga też w przełamywaniu się w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. Pomaga oswoić lęk przed zwierzętami, dostarczając przy tym wielu wrażeń sensorycznych. Dogoterapia może być też dla dziecka formą treningu przed posiadaniem własnego pupila. Zajęcia mają charakter zabawy z psem i są prowadzone indywidualnie lub w małych grupach.

 

HIPOTERAPIA

Zajęcia z hipoterapii organizowane są w stadninie i przeprowadzane przez odpowiedniego instruktora. Podobnie jak w dogoterapii, tutaj również główną rolę odgrywają zwierzęta – w tym przypadku konie. Hipoterapia jest zalecana m.in. przy autyzmie i Zespole Aspergera, wadach postawy i zaburzeniach równowagi, w zaburzeniach integracji sensorycznej oraz przy doświadczanych przez dzieci trudnościach w sferze emocjonalno-społecznej. Hipoterapia zapewnia ruch na świeżym powietrzu i bogatą stymulację sensoryczną, a do tego kształtuje poczucie odpowiedzialności za innych. Zajęcia te polegają nie tylko na jeździe konnej, ale również na dbaniu o zwierzęta (czesanie i karmienie).

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Aktywność ruchowa jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych stymulujących rozwój dziecka. Wiek przedszkolny charakteryzuje się dużą plastycznością aparatu ruchowego oraz słabymi zdolnościami koordynacji ruchów. Dziecko zdolne jest do intensywnego, ale krótkotrwałego wysiłku. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów i charakteryzują się dużą intensywnością. Różnorodność stosowanych metod pozwala na dopasowanie ćwiczeń do możliwości i potrzeb dzieci. Celem zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest przeciwdziałanie istniejącym wadom i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w salce ruchowej wyposażonej w akcesoria do rozwijania motoryki.

 

WARSZTATY KREATYWNEGO MYŚLENIA

Jedną z charakterystycznych cech dzieci jest twórcze wychodzenie poza schematy. Niestety, tę cenną umiejętność często gubimy w procesie dojrzewania i skupiania na wybiórczych aktywnościach. Celem warsztatów jest rozwijanie twórczego myślenia dzieci, wzmacnianie procesów poznawczych (pamięć, myślenie, uwaga, koncentracja, spostrzeganie), odkrywanie nowych zdolności i najważniejsze – dobra zabawa. Dzięki tym zajęciom dzieci uczą się nowych form ekspresji siebie i pobudzania własnej wyobraźni, rozwijają także umiejętność współpracy i szacunku do siebie nawzajem.

 

GIMNASTYKA MÓZGU

Kinezjologia edukacyjna opracowana przez Paula Dennisona polega na usprawnianiu współpracy międzypółkulowej mózgu poprzez wykonywanie określonego zestawu ćwiczeń ruchowych. Jej celem jest wzmacnianie procesów poznawczych i samoregulacji, ułatwianie przyswajania wiedzy i nowych umiejętności, a także przezwyciężanie trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią. Oprócz wymienionych korzyści, zajęcia te dostarczają dzieciom dużo radości i zabawy.

 

SENSOPLASTYKA

To połączenie aktywności plastycznych i pracy wszystkich pięciu zmysłów. Zajęcia te stymulują nie tylko wyobraźnię, ale przede wszystkim procesy przetwarzania sensorycznego, co w konsekwencji wpływa na tworzenie się nowych połączeń między neuronami w mózg. Ponadto, w trakcie zabaw sensoplastycznych dzieci ćwiczą skupienie, wytrwałość, cierpliwość oraz zdolności manualne, korzystnie wpływające na rozwój małej motoryki.

Do przygotowywanych zabaw,  wykorzystywane są wyłącznie produkty spożywcze.

 

ARTETERAPIA

Arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę – jest to metoda wykorzystywana zarówno podczas zajęć edukacyjnych,  jak i stricte terapeutycznych. Ekspresja twórcza dzieci oddziałuje na ich wszechstronny rozwój, w szczególności na sferę emocjonalną, dlatego też chętnie ją wykorzystujemy w pracy z dziećmi doświadczającymi trudności w tym obszarze. Arteterapia pomaga w przezwyciężaniu nieśmiałości, w radzeniu sobie z emocjami, kształtuje też odpowiednie postawy wobec innych osób, w tym zachowania prospołeczne.  Do najczęściej stosowanych przez nas technik i metod należą: bajkoterapia, muzykoterapia, teatroterapia, choreoterapia i rysunek.

 

SMART GAMES

 Zajęcia Smart Games to przede wszystkim czas dla rozwoju intelektu. Dobrane odpowiednio do wieku i zainteresowań gry mają za zadanie stymulować rozwój poznawczy dzieci nie tylko tych uzdolnionych. Poprzez stopniowo utrudniane łamigłówki, przedszkolaki ćwiczą myślenie analityczno-syntetyczne, planowanie strategiczne, funkcje wzrokowo-przestrzenne i koncentrację.

 

LOGORYTMIKA

Mowa jest naszym podstawowym środkiem komunikacji, dlatego tak ważne jest wspieranie jej rozwoju od najmłodszych lat. Zajęcia logorytmiczne oparte są na muzyce i ruchu, zaś akompaniamentem rytmu jest słowo. Jest to doskonała forma stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka. Uczestnicy zajęć ćwiczą słuch, aparat mowy i cały układ oddechowy, koordynację ruchową, ponadto uspokajają pracę układu nerwowego i wzmacniają funkcjonowanie procesów poznawczych.