Zajęcia w naszym
przedszkolu

 

 

 

 

 

Zajęcia dla dzieci realizowane są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dwa autorskie programy: „Naukowe przedszkole” i „Kraków moje miasto”. Proponujemy naukę języka angielskiego, chińskiego oraz jazdę konną. Wszystkie zajęcia podzielone zostały na pakiet podstawowy i pakiet dodatkowy.

 

 

Naukowe przedszkole

Program Naukowe Przedszkole jest autorskim programem Przedszkola JCI. Celem programu jest zapoznanie dzieci z podstawami nauk o życiu, poprzez wzbudzanie zaciekawienia otaczającym światem, wdrożenie nawyku uważnej obserwacji oraz nauczenie umiejętności stawiania pytań, formułowania hipotez i wyciągania wniosków. Cele programu realizowane są m.in. poprzez: wzmacnianie więzi z najbliższym otoczeniem przyrody, zrozumienie naturalnych cykli zachodzących w przyrodzie, kształtowanie wrażliwości ekologicznej oraz naukę dzieci korzystania z takich narzędzi jak obserwacja, doświadczenie i eksperyment. W ramach zajęć organizowane są m.in. liczne wycieczki, imprezy terenowe oraz wizyty w instytucjach i jednostkach naukowych.  Dzieci uczestniczą także w lekcjach i warsztatach poświęconych różnym dziedzinom nauk przyrodniczych, w trakcie których wykonują naukowe doświadczenia i eksperymenty.

Kraków moje miasto

Związek z własnym regionem kształtuje u dzieci poczucie własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość. Uświadomienie dziecku, że jego naturalne środowisko: rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością, daje poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności. Realizując program edukacji regionalnej wykorzystujemy także naturalne zainteresowania dzieci tym, co odlegle, nieznane i tajemnicze oraz uczymy szacunku do przeszłości i tradycji miasta, w którym żyją. Program zakłada m.in. poznanie historii Krakowa poprzez baśnie i legendy, które w łatwy sposób zapadają w pamięć.

Zerówka

W Przedszkolu JCI szczególną uwagę zwracamy na dobre przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dzieci poznają litery, uczą się pisać oraz czytać. Głównym założeniem jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne, wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Jedną z metody stosowanych podczas zajęć jest Metoda Dobrego Startu, której założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych i motorycznych. W założeniu Metody dobrego Startu leży koordynacja czynności słuchowo-wzrokowo-ruchowych i harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Ćwiczenia prowadzą do usprawnienia uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki. Poprzez codzienną lekturę rozwijamy zainteresowanie dzieci książką. Zarówno nauczyciele jak i logopedzi pracują nad kształtowaniem umiejętności analizy, syntezy słuchowej i wzrokowej, doskonaleniem sprawności rąk i umiejętnością odtwarzania różnych form i kształtów.  

Języki obce

Nauka od najmłodszych lat kilku języków obcych procentuje w przyszłości w karierze zawodowej i osobistym rozwoju. Aby umożliwić opanowanie co najmniej dwóch języków obcych, należy rozpocząć systematyczną naukę pierwszego języka obcego już w przedszkolu. W okresie przedszkolnym naukę języka obcego traktujemy głównie jako zabawę. Cieszymy  się nawet z najmniejszych sukcesów dziecka. Pozwalamy na spontaniczność. Niemniej, aby proces kształcenia był efektywny, zapewniamy mu systematyczność, planowość i ciągłość. Staramy się aby dzieci miały możliwość poznawania języka podczas planowych zajęć odbywających się dwa razy w tygodniu. Niezależnie od tego, nauczyciele organizują codziennie sytuacje, w których dzieci używają zwrotów w języku obcym. Przedszkole JCI prowadzi nauczanie języka angielskiego i chińskiego  w grupie Starszaków i angielskiego w grupie Maluchów. Zajęcia z języka chińskiego prowadzą nauczyciele z Chin lub Tajwanu. Zajęcia z języków obcych wliczone są w czesne.  

 

Zajęcia artystyczne

Plastyka, taniec, muzyka i teatr cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Uczestnictwo w zajęciach artystycznych jest dla każdego dziecka wspaniałą zabawą, daje radość, satysfakcję i rozwija wyobraźnię. Zajęcia artystyczne pomagają w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”. Dzięki nim dziecko nabiera zaufania do siebie i własnych możliwości. Podczas zajęć staramy się rozbudzać zainteresowania dzieci. Kształtujemy umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych, rozwijamy poczucie rytmu, tempa, dynamiki, pamięci muzycznej, a także uczymy się śpiewania piosenek oraz tworzymy śpiewniki. Często łączymy zajęcia, co sprawia że dzieci stają się małymi artystami. Przedszkolaki potrafią przedstawiać poznane utwory za pomocą gestu, mimiki, ruchu, a także zdobywają umiejętności poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się. Zajęcia artystyczne prowadzone są w obu grupach a ich forma i metody dobierane są do potrzeb i możliwości dzieci.  Dla dzieci, które wykazują szczególne zainteresowania prowadzone są zajęcia dodatkowe. Prace plastyczne eksponowane są na specjalnych tablicach w miejscu dostępnym dla rodziców. Umiejętności muzyczne, taneczne i teatralne prezentowane są podczas przedszkolnych uroczystości przed publicznością. Podczas licznych wycieczek odwiedzamy pracownie artystyczne, teatry i muzea, gdzie dzieci biorą udział w warsztatach prowadzonych przez aktorów, etnografów, muzyków i plastyków.  

Zajęcia twórczego myślenia

Trening twórczości dla dzieci w wieku przedszkolnym powstał w oparciu o badania profesora Edwarda Nęcki oraz teorię Guilforda, w których uwzględniono następujące płaszczyzny: umiejętności interpersonalne, motywację oraz  zdolności,  a także zwrócono uwagę na rolę pokonywania przeszkód w naturalnej ekspresji potencjału twórczego.  W treningu za źródło twórczości uznaje się myślenie dywergencyjne. Polega ono na wytwarzaniu wielu rozwiązań dla problemu o otwartej naturze. Poza zdolnością do wytwarzania dużej liczby pomysłów, istotna jest także giętkość, czyli gotowość do zmiany kierunku toku myślenia. Ważna jest też oryginalność, rozumiana jako zdolność do wytwarzania nietypowych, rzadkich reakcji. Forma zajęć zakłada rozwój zdolności interpersonalnych wynikających ze społecznego charakteru aktywności twórczej. W trakcie ćwiczeń skupiamy się na stymulowaniu motywacji, która jest niezwykle istotna dla efektywności ćwiczenia myślenia twórczego. Kluczowym celem zajęć jest ćwiczenie takich operacji intelektualnych jak m.in. abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, rozumowanie dedukcyjne, rozumowanie indukcyjne, metaforyzowanie i transformowanie. Metody stosowane podczas zajęć opierają się na ruchu, muzyce, plastyce i materiale werbalnym. Zajęcia prowadzone są przez cały rok przez studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Edukacja prozdrowotna

W Przedszkolu JCI na co dzień dbamy o to, żeby każde dziecko wiedziało jak dbać o swoje zdrowie, stosowało podstawowe zabiegi higieniczne, rozumiało znaczenie ruchu, potrafiło samodzielnie dostosować ubiór do pogody i wiedziało na czym polega zdrowe odżywianie. Przebywając w przedszkolu wiele godzin, dziecko w sposób naturalny zdobywa podstawowe informacje i umiejętności niezbędne dla wzmacniania zdrowia. Dzieje się to w powiązaniu z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi i wypoczynkiem. Kadra Przedszkola JCI w sposób zamierzony stwarza sytuacje mające na celu wywołać u dzieci pożądane zachowania związane z dbaniem o zdrowie, higieną i właściwymi nawykami żywieniowymi. Przykładem takich działań są m.in. „Dni owocowo-warzywne”. Jest to cykl zajęć dla dzieci, których celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez polisensoryczne poznawanie owoców i warzyw.  Każde warsztaty rozpoczynają się zagadką dotykową, wzrokową , słuchową lub węchową. Ostatnim etapem jest poznanie smaku. Zajęcia przeplatane są również zabawami ruchowymi, muzycznymi i plastycznymi. Zwieńczeniem owocowo-warzywnego dnia są warsztaty kulinarne, podczas których dzieci same przyrządzają warzywne lub owocowe potrawy.

Wycieczki

Jednym z głównych założeń Przedszkola JCI jest dostarczenie dzieciom okazji do zdobywania osobistych  doświadczeń podczas poznawania otaczającego świata. Tylko wtedy dzieci mają możliwość „odkrywania”, doświadczania wszystkimi zmysłami oraz budzenia ciekawości wypływającej z zadziwienia pięknem i różnorodnością środowiska, w którym żyją.  W ramach zajęć poznajemy m.in. zabytki Krakowa, ciekawe miejsca na Uniwersytecie Jagiellońskim, miejskie parki czy gospodarstwa agroturystyczne. Każda wycieczka wpisana jest w tematykę zajęć edukacyjnych. Dzieci wyruszają na wycieczki co najmniej jeden raz w miesiącu. Korzystamy z transportu przy pomocy specjalnego autokaru, ale wykorzystujemy również komunikację miejską. Podczas wypraw poza teren przedszkola obowiązują specjalne standardy bezpieczeństwa. Każdorazowo sprawdzamy autokar pod względem technicznym, a dzieci zakładają odblaskowe kamizelki. W ramach zajęć odwiedziliśmy już m.in. Park Edukacji Globalnej-Wioski Świata, Krakowski Ogród Zoologiczny, Wawel, Rynek Krakowski, Park Jordana, Piwnicę pod Baranami, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Lotnisko oraz Ogród Doświadczeń. Dodatkowo dzieci wybrały się także na pocztę, do biblioteki i fabryki mydła. Każda z tych wypraw dokumentowana jest materiałem zdjęciowym.

Urodziny

Każde dziecko z Przedszkola JCI obchodzi dzień urodzin. Jest to czas pozwalający podkreślić indywidualność dziecka, jego niepowtarzalność i wyjątkowość. Cała społeczność przedszkola dokłada wszelkich starań, aby ten dzień był niezapomniany. Dziecko świętuje urodziny wśród kolegów i koleżanek z grupy, nauczycieli oraz rodziców. Specjalny rytuał składa się z opowieści rodziców o jubilacie, życzeń, wręczania prezentów oraz zabaw podkreślających upływ czasu. Na końcu następuje wręczenie solenizantowi urodzinowego tortu. Tort jest przyrządzany w przedszkolnej kuchni i ma wybrany wcześniej kształt. Zwykle są to postaci z bajek. Do wyboru dzieci są: Zygzak McQueen, Hello Kitty, Myszka Miki, Truskawkowe Ciastko, Olaf z Krainy Lodu i Elmo. Po zdmuchnięciu świeczek, wszyscy zasiadają do urodzinowego stołu. Miejsce solenizanta jest przystrojone w szczególny sposób. Urodziny wraz z tortem wliczone są w czesne.

Wakacje w przedszkolu

Przedszkole JCI czynne jest przez cały okres wakacyjny. Bogata oferta wakacyjna skierowana jest do dzieci uczęszczających na stałe do naszego przedszkola oraz do dzieci z innych placówek, które chcą w atrakcyjny sposób spędzić letnie miesiące w mieście. Zajęcia wakacyjne mają charakter rekreacyjny i edukacyjny. W ramach zajęć dzieci wykonują naukowe doświadczenia, zwiedzają laboratoria, budują indiańską wioskę, odwiedzają ciekawe miejsca na mapie Krakowa  i okolic a także podróżują wirtualnie po świecie. Proponujemy także wakacyjny kurs tańca dla najmłodszych oraz staramy się zapewnić wiele aktywności sportowych i artystycznych. Program wakacyjny podzielony jest na moduły tygodniowe. Rodzice dzieci z innych przedszkoli mogą zapisać swoje dziecko na dowolną ilość tygodni. W tym czasie dzieci otrzymują pełną opiekę, całodzienne wyżywienie oraz są objęte ubezpieczeniem. Czas wakacji może być także wykorzystany na przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Szczegółowy program wakacyjny jest ogłaszany każdego roku przed wakacjami. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.