Dzieci ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera włączane są do ogólnodostępnych grup.

Na podstawie wystawionego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowujemy indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET),

umieszczając w nim zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolu, które mają na celu wsparcie rozwoju wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka. W pracę nad przedszkolakiem zaangażowani są nauczyciele prowadzący grupę, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, a także instruktorzy zajęć dodatkowych. Główną rolę odgrywa jednak nauczyciel wspomagający, który towarzyszy dziecku w grupowych zajęciach edukacyjnych, wspiera je i uczy jak skutecznie radzić sobie z przeżywanymi trudnościami oraz pracuje nad obszarami deficytowymi. Dzięki jego pomocy przedszkolak uczy się funkcjonowania w społeczności dzieci, a tym samym nabiera pewności, że pomimo doświadczanych niepowodzeń jest pełnowartościowym jej członkiem.

Nauczyciele, specjaliści terapeuci oraz instruktorzy pracują zespołowo. Podejście takie pozwala na dostosowanie wymagań edukacyjnych do aktualnych możliwości dziecka oraz wspieranie wszystkich obszarów jego funkcjonowania. Zakładamy, że dzięki pracy zespołowej możliwe jest uwolnienie trudno zauważalnego potencjału rozwojowego dziecka.

Równolegle prowadzimy pracę wychowawczą nad całą grupą przedszkolaków. Uczymy wszystkie dzieci tolerancji i gotowości niesienia pomocy kolegom i koleżankom. Dbamy o to, aby żadne z naszych podopiecznych nie czuło się wykluczone z powodu jakichkolwiek deficytów rozwojowych. Obecność dziecka z zespołem Aspergera w grupie wiekowej traktujemy jako szansę i sposobność pełniejszego rozwoju dla wszystkich uczestników życia przedszkola.

 

Zajęcia dedykowane dzieciom z Zespołem Aspergera:

•             Zajęcia indywidualne z psychologiem

•             Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

•             Terapia SI

•             Trening słuchowy Johansena

•             Dogoterapia

•             Zajęcia indywidualne z neurologopedą

•             Gimnastyka korekcyjna

•             Terapia ręki

•             Terapia grami

•             Udział w ogólnodostępnych zajęciach dodatkowych wynikających z zainteresowań i uzdolnień dziecka.

 

Realizujemy także zajęcia terapeutyczne dla dzieci spoza naszego przedszkola w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.