Arkusz zapisu dziecka na rok szkolny

Arkusz wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Przedkładają oni Dyrektorowi do wglądu dokument stwierdzający tożsamość i datę urodzenia dziecka.
Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
Język komunikacyjny
Dane rodzica (opiekuna prawnego) zgłaszającego dziecko do przedszkola
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
E-mail
Zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola jci mają dzieci pracowników Life Science Parku oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego
Co najmniej jeden z rodziców jest pracownikiem Life Science Parku lub Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o dziecku (wymogi szczególnego nadzoru związane z kontuzjami, wadami rozwojowymi, alergią, dietami zdrowotnymi)
Wyślij arkusz

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212725, posługująca się numerem NIP 676 226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych (dalej: „Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e- mail: iodo@jci.pl.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka, a podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem w przedszkolu JCI),
  b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w postaci bieżącego kontaktu oraz archiwizacji).

  Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dziecka stanowi:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem w przedszkolu JCI).

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka będą podmioty zajmujące się serwisowaniem, hostingodawcy, dostawcy sprzętu i oprogramowania.

 4. Administrator nie ma zamiaru przekazania Pana/Pani danych osobowych ani danych osobowych dziecka do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, 3 lata od zaprzestania uczęszczania dziecka do przedszkola, oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

 6. W uzasadnionych przypadkach posiada Pani/Pan prawo do następujących działań dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz/lub danych osobowych dziecka: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe dziecka przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Administratora jest warunkiem wzięcia udziału dziecka w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału Pani/Pana dziecka w rekrutacji.

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje