Arkusz zapisu dziecka program wakacyjny

Arkusz wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Przedkładają oni Dyrektorowi do wglądu dokument stwierdzający tożsamość i datę urodzenia dziecka.
Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
Język komunikacyjny
Dane rodzica (opiekuna prawnego) zgłaszającego dziecko do przedszkola
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
E-mail
Zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola jci mają dzieci pracowników Life Science Parku oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego
Co najmniej jeden z rodziców jest pracownikiem Life Science Parku lub Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zapis dziecka do przedszkola na czas wakacji (wpisać daty na podstawie danych z oferty programu wakacyjnego)
Data od
Data do
Liczba tygodni
Wyślij arkusz

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informuję, że administratorem danym osobowych jest Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212725, posługującą się numerem NIP 676 226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych. W przypadku potrzeby kontaktu w zakresie przetwarzania przez JCI danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iodo@jci.pl. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego oraz w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje